Оцінка підприємства для Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ)

Спочатку давайте розберемося, що таке МСФЗ?  По факту це як англійська мова, – така собі міжнародна «мова для обліку бізнесу».  Саме МСФЗ (IFRS) – це міністерство, створене для уніфікації фінансової звітності підприємств з усього світу.

У зв’язку з інтеграцією українських підприємств в міжнародний фінансовий сектор і виходом на міжнародні ринки, необхідна звітність, яка дозволяє налаштувати діалог з іноземними інвесторами та компаніями.  По факту – оцінка для МСФЗ – є одним із головних завдань, які треба вирішувати українським компаніям при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності.  Визначити реальну вартість активів підприємства в форматі правил бухгалтерського обліку – ось основна умова прозорості компанії.

У разі первинного складання звітності для відповідності зі стандартами МСФЗ оціночна компанія проводить роботи з метою відображення майнового стану підприємства, після визначення ринкової вартості основних засобів. При цьому об’єктами оцінки виступають основні засоби, нерухомість в т.ч.  незавершеного будівництва, а іноді також і нематеріальні активи.

Основоположним принципом в оцінці для МСФЗ є концепція «fair value» (справедливої ​​вартості).  Саме за цією вартістю повинні бути відображені в фінансовій звітності компанії всі активи і зобов’язання.  По суті, це ринкова вартість – тобто найбільш ймовірна ціна, за якою актив може бути проданий на відкритому ринку в умовах конкуренції та при відповідних термінах експозиції.  Але при визначенні цієї вартості відповідно до стандартів МСФЗ, існує ряд особливостей.

 На відміну від стандартів бухгалтерського обліку в Україні, методика МСФЗ полягає в тому, що при визначенні ринкової вартості враховуються дисконтовані майбутні грошові потоки.  При цьому для адекватної оцінки активів і пасивів підприємства виключно важливим є правильний вибір ставки дисконту, оцінка супутніх ризиків, дотримання прийнятої в міжнародній практиці техніки дисконтування.

 Стандарти МСФЗ передбачають такий вид активів як інвестиційна нерухомість (investment property).  Керівництво компанії саме в праві вибрати метод оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості.  Але при цьому необхідно розуміти, що в разі вибору обліку за собівартістю, тобто  за вартістю придбання з урахуванням всіх витрат, визначати справедливу вартість все одно доведеться на кожну звітну дату. У нашому законодавстві дана норма закріплена в Стандарті бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджена наказом Мінфіну від 27.04.2000 р № 92. Саме тому більшість організацій вибирає метод обліку за справедливою/ринковою вартістю і залучає для її визначення незалежних оцінювачів.

 Для зміни фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ практикуються в основному два методи:

 – Адаптація вже існуючої звітності.  При цьому підході складання звітності по МСФО проводиться зміна інформації та коригування статей вже підготовленої звітності за Стандартами бухгалтерського обліку. Активи, зобов’язання та капітал за допомогою оціночних робіт і, відповідно, наступних коригувань, а також додаткових проводок доводяться до необхідної для відображення по МСФО величини.

 -Також практикуються підходи здійснення паралельного обліку, який полягає в одночасному веденні бухгалтерії і за Стандартами бухгалтерського обліку України та за МСФЗ.  Даний спосіб підготовки звітності вимагає подвійних витрат, але в той же час є і більш законним з урахуванням світової та української специфіки ведення бухгалтерії.

Впровадження МСФЗ, без сумнівів, дає великі переваги, в основному, для компаній, які хочуть укладати довгострокові договори з партнерами з-за кордону, для підприємств, які потребують дешеві кредитні ресурси. Всі, без винятку, підприємства-клієнти нашої компанії, зацікавлені в підвищенні ефективності управління, а також отриманні адекватної інформації про свою діяльність, вже впровадили МСФЗ.  Головним фактором при виборі оціночної компанії, є наявність реального досвіду в підготовці оцінок відповідно Міжнародними стандартами оцінки МСО, які готові прийняти міжнародні аудитори, що працюють в Україні.

Наш спільний результат – це зменшення витрат компанії на залучення капіталу, підвищення конкурентоспроможності, достовірні дані для оцінки ефективності діяльності та планування, зниження витрат на аналіз звітності.